Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Although, New York is the most expensive in the world, but many people wish to live there.

A.

the most expensive

B.

but

C.

wish to

D.

there

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...