Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Although Ha Tay province has been merged into the metropolitan area of Hanoi, but many people are still worried.

A.

merged into

B.

metropolitan area of

C.

but

D.

are still worried

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

but → Ø 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...