Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

If I made a fool of myself in front of my friends, I would have never lived it down.

A.

made

B.

fool

C.

myseft

D.

lived

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

made → had made

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...