Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Try to avoid to travel during rush hours.

A.

Try

B.

to avoid

C.

to travel

D.

rush hours

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to travel → travelling

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...