Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

When he was at secondary school, he won first price for good behavior.

A.

was

B.

secondary

C.

first

D.

price

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

price → prize

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...