Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The circumstances of its eventual destructive are a source of debate that whether it was

destroyed in a great fire in 475 or not.

A.

circumstances

B.

destructive

C.

great

D.

or not

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

destructive → destruction

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...