Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Dennis Tito blasted off on his trip to the International Space Station, had paid Russian

space chiefs 20 million dollars for the privilege.

A.

blasted off

B.

Station

C.

had paid

D.

the privilege

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

had paid → having paid

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...