Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Guangzhou is also the second city in China hosting the Asian Games after Beijing in 1990.

A.

is

B.

the second

C.

hosting

D.

after

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hosting → to host

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...