Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Mobile phone subscriptions now outnumber fixed-line one in many markets.

A.

subscriptions

B.

outnumber

C.

one

D.

markets

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

one → ones

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...