Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

My story has happened about three years ago when I was a student in grade 6.

A.

has happened

B.

ago

C.

when

D.

in grade 6

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

has happened → happened

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...