Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Friends share with each other important things that they do not share with other.

A.

share with

B.

that

C.

do not

D.

other

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...