Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It crossed my mind yesterday what you must be a bit short of staff - shall I send someone  to help out?

A.

crossed

B.

what

C.

a bit

D.

to help out

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...