Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Please give (up) your seat to an elder or disabled person if they require it.

A.

give (up)

B.

elder

C.

person

D.

require

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

elder → elderly

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...