Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

These are the data collecting during our survey trip.

A.

data

B.

collecting

C.

during

D.

our survey trip

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

collecting → collected

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...