Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The man with whom my sister is married is a doctor.

A.

with

B.

whom

C.

my sister

D.

is married

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with → to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...