Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He denied to open the letter and I believed him. 

A.

denied

B.

to open

C.

and

D.

believed

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to open → opening

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...