Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I am attending evening classes of philosophy and fine art.

A.

am attending

B.

of

C.

and

D.

art

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

of → in

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...