Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I asked the salesman if I could change the faulty camera with another one.

A.

asked

B.

if

C.

change

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

with → for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...