Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We study hard in high school in order to entrance a good university.

A.

study hard

B.

in order to

C.

entrance 

D.

a good university

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

entrance → enter

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...