Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

After mv father gets home from work, he will like to read the evening newspaper.

A.

gets

B.

work

C.

will like

D.

the

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...