Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The sooner you leave, the earliest you will arrive at your destination.

A.

The sooner

B.

leave

C.

earliest

D.

will arrive

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

earliest → earlier

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...