Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The road is in very bad condition. It should be repaired a long time ago.

A.

is in

B.

bad

C.

should be

D.

a long time

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...