Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The road is in very bad condition. It should be repaired a long time ago.

A.

is in

B.

bad

C.

should be

D.

a long time

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

should be → should have been

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...