Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He suggested that council tenants must he allowed to buy their houses.

A.

that

B.

must

C.

allowed

D.

their

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

must → should / Ø 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...