Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

When you are on duty, your uniform must have been worn at all times.

A.

on duty

B.

your

C.

must have been

D.

at all times

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

must have been → must be

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...