Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We would visit you had we known you were in hospital.

A.

would visit

B.

had

C.

known

D.

were

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...