Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We would visit you had we known you were in hospital.

A.

would visit

B.

had

C.

known

D.

were

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

would visit → would have visited

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...