Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I enjoyed talking to the people with that I met at the party last night.

A.

talking

B.

the

C.

with that

D.

at the party

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...