Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I enjoyed talking to the people with that I met at the party last night.

A.

talking

B.

the

C.

with that

D.

at the party

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

with that → with whom

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...