Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

If I knew you were coming, I would have met you at the airport.

A.

knew

B.

were

C.

would have

D.

at

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

knew → had known

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...