Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

If I knew you were coming, I would have met you at the airport.

A.

knew

B.

were

C.

would have

D.

at

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...