Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

She told me to read it for myself if I didn’t believe what he says.

A.

to read

B.

myself

C.

didn’t believe

D.

says

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

says → said

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...