Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Ginger is three times hotter than cumin, but not as hot as chili powder.

A.

is

B.

hotter than

C.

but

D.

as hot as

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

hotter than → as hot as

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...