Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Ginger is three times hotter than cumin, but not as hot as chili powder.

A.

is

B.

hotter than

C.

but

D.

as hot as

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...