Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I was very angry when the bus finally came because I have been waiting a long time for it.

A.

was

B.

when

C.

finally

D.

have

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

have → had

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...