Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I was very angry when the bus finally came because I have been waiting a long time for it.

A.

was

B.

when

C.

finally

D.

have

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...