Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Our plans are getting much and more out of hand.

A.

are

B.

much

C.

more

D.

hand

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

much → more

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...