Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Unfortunately, the catering committee can never agree between themselves.

A.

Unfortunately

B.

the 

C.

can never

D.

between

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

between → among

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...