Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Although his extended illness, he managed to complete his doctoral dissertation.

A.

Although

B.

extended

C.

to complete

D.

doctoral

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Although → Despite / In spite of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...