Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I'm afraid all over copies have been sold but more have ordered.

A.

I'm

B.

have been

C.

but

D.

have ordered

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...