Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Tax increases are expected will be announced in tomorrow’s budget statement.

A.

are

B.

will be

C.

in

D.

budget statement

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

will be → to be

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...