Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Tax increases are expected will be announced in tomorrow’s budget statement.

A.

are

B.

will be

C.

in

D.

budget statement

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...