Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Elisa said to her friend that she was going to the countryside next week.

A.

said to

B.

that

C.

was going

D.

next week

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...