** F1 là những cá thể dị hợp hai cặp gen Aa, Bb có kiểu hình thân cao, hạt tròn. Tự thụ phấn F1 thu được 7000 cây ở F2 trong đó có 1680 cây thân cao, hạt dài. Tương phản với thân cao là thân thấp. Quy luật di truyền chi phối phép lai trên là

A.

liên kết gen.

B.

hoán vị gen.

C.

phân li độc lập.

D.

phân li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hoán vị gen.

F1 (Aa, Bb) x (Aa, Bb). F2 xuất hiện kiểu hình cao, dài (A-bb) = (1680 : 7000) x 100% = 24% ≠  và ≠ .

Vậy hai cặp tính trạng được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...