Este X có công thức chung là CnH2nO2. Biết rằng:

Công thức phân tử nào sau đây phù hợp X?

A.

CH2O2.

B.

C2H4O2.

C.

C3H6O3.

D.

C4H8O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C2H4O2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...