Este X có công thức chung là CnH2nO2. Biết rằng:

Công thức phân tử nào sau đây phù hợp X?

A.

CH2O2.

B.

C2H4O2.

C.

C3H6O3.

D.

C4H8O2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...