Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 (ml) dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH2=CH-COO-CH2-CH3.

B.

CH3-CH2-COO-CH=CH2.

C.

CH3-COO-CH=CH-CH3.

D.

CH2=CH-CH2-COO-CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3-CH2-COO-CH=CH2.

MX = 6,25.16 = 100  n=  = 0,2 (mol).

X đơn chức nên số phản ứng với KOH theo tỉ lệ 1 : 1  nKOH pư = nX = 0,2 (mol).

nKOH dư = 0,3 − 0,2 = 0,1 (mol) (hay 5,6 g).

 mmuối = 28 − 5,6 = 22,4 (g).

Đặt X: RCOOR'.

RCOOR' RCOOK

   0,2                0,2

MRCOOK =  = 112  MR = 29  R là C2H5-

Với MX= 100 MR' = 27 (C2H3-)

 X: CH3-CH2-COO-CH=CH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...