Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là         

A.

A: CH3-CH2-COO-CH=CH2

B.

B: CH2=CH-COO-CH2-CH3.

C.

C: CH2=CH-CH2- COO -CH3.

D.

D: CH3-COO-CH=CH-CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Từ tỉ khối ta suy ra img1 và nX = 0,2 mol ; nKOH = 0,3 mol.

Đặt CTTQ của X là: RCOOR’

- Tìm gốc R

+ Ta có: nKOH pư = nRCOOK = nX = 0,2 mol img2 nKOH dư = 0,1 mol mà img3 

=>R là –C2H5. Vậy công thức cấu tạo của X là img4   

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...