Đường thẳng (D): 2x - y + 4 = 0 và hai trục Ox
và Oy chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành các miền
I,II, III, IV, V, VI, VII.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình:
       
Loại bỏ (D), Ox và Oy.

 

A.

Miền I, II, và IV.

B.

Miền II, III và V.

C.

Miền III và VI.

D.

Miền III.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...