Đường thẳng (D): 2x - y + 4 = 0 và hai trục Ox
và Oy chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành các miền
I,II, III, IV, V, VI, VII.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình:
       
Loại bỏ (D), Ox và Oy.

 

A.

Miền I, II, và IV.

B.

Miền II, III và V.

C.

Miền III và VI.

D.

Miền III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Miền nghiệm của 2x - y + 4 < 0 là các miền II, III, và IV.
- Miền nghiệm của x < 0 là các miền III, IV, V và VII.
- Miền nghiệm của y > 0 là các miền I, II, III và VII.
Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền III. 

                               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...