Đường thẳng (D): 2x - y + 4 = 0 và hai trục Ox
và Oy chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành các miền
I,II, III, IV, V, VI, VII.
Hệ phương trình có nghiệm là
 
Loại bỏ (D), Ox và Oy. Miền nghiệm là:

 

A.

Miền I.

B.

Miền I và II.

C.

Miền I và VI.

D.

Miền III, IV và V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...