Đường thẳng (D): 2x - y + 4 = 0 và hai trục Ox
và Oy chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành các miền
I,II, III, IV, V, VI, VII.
Hệ phương trình có nghiệm là
 
Loại bỏ (D), Ox và Oy. Miền nghiệm là:

 

A.

Miền I.

B.

Miền I và II.

C.

Miền I và VI.

D.

Miền III, IV và V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Miền nghiệm của 2x - y + 4 > 0 là các miền I, V, VI và VII.
- Miền nghiệm của x > 0 là các miền I, II và VI.
- Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình là hai miền I và VI (không bị gạch chéo).
                                                         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...