Đường thẳng nào sau đây nằm trong mặt phẳng (P) : 3x - 6y - 2z - 3 = 0?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chuyển các phương trình đường thẳng về dạng tham số rồi thay vào phương trình của (P), nếu nghiệm đúng thì nhận.
Ví dụ, viết lại phương trình cho trong đáp án là đường thẳng dưới dạng tham số là:

Vì (*) đúng nên chọn đáp án đúng là đường thẳng .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...