Đường nào trong hai đường đẳng tích 1 và 2 trình bày trên hình vẽ của cùng một khối lượng chất khí ứng với thể tích lớn hơn ?

A.

Đường đẳng tích 2.

B.

Đường đẳng tích 1 và cũng có thể là đường đẳng tích 2, kết quả này phụ thuộc vào lượng nhiệt được cung cấp cho chất khí.

C.

Cả hai đường 1 và 2 cùng ứng với một thể tích.

D.

Đường đẳng tích 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường đẳng tích 1.

Đường đẳng tích ở trên ứng với thể tích bé hơn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...