Dưới tác dụng của bức xạ gamma (y), hạt nhân của cacbon $_{6}^{12}C$ tách thành các hạt nhân hạt $_{2}^{4}He$ . Tần số của tia $\gamma $ là ${{4.10}^{21}}\,\,H\text{z}$. Các hạt Heli sinh ra có cùng động năng. Tính động năng của mỗi hạt Heli. Cho ${{m}_{C}}=12,0000u$; ${{m}_{He}}=4,0015u$; $u=1,{{66.10}^{-27}}\,\,kg$; $c={{3.10}^{8}}\,\,{m}/{s}\;$; $h=6,{{625.10}^{-34}}\,\,J.\,s$.

A. $4,{{56.10}^{-13}}\,\,J.$
B. $7,{{56.10}^{-13}}\,\,J.$
C. $5,{{56.10}^{-13}}\,\,J.$
D. $6,{{56.10}^{-13}}\,\,J.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...