Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt được cặp chất nào sau đây?

A.

Glucozơ và mantozơ.

B.

Glucozơ và glixerol.

C.

Saccarozơ và glixerol.

D.

Glucozơ và fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glucozơ và glixerol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...