Dùng một hiệu điện thế 100 kV để tải đi một công suất 5000 kW đến một nơi cách xa 5 km. Độ giảm thế trên đường dây cho phép bằng 1% hiệu điện thế nơi phát. Tìm tiết diện của dây tải bằng đồng biết điện trở suất của đồng bằng 1,7.10-8 Ωm?

A.

S = 8,5.10-6 m2.

B.

S = 8,5.10-5 m2.

C.

S = 8.10-4 m2.

D.

S = 5.10-6 m2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

S = 8,5.10-6 m2.

Cường độ dòng điện qua dây tải bằng cường độ dòng điện tại nơi phát và cũng bằng cường độ dòng điện tại nơi thu: Id = Iphát = Ithu = = 50 A.

Độ giảm thế trên đường dây chính là điện áp trên hai đầu dây tải:

Ud = 1%Uphát = = 1 kV. Điện trở của dây tải: R = = 20 Ω.

R = ρ  S = ρ = = 8,5.10-6 m2.

(Lưu ý: Chiều dài dây dẫn được xác định bằng 2 lần chiều dài đường truyền vì cần phải có hai dây tải điện để tải điện đi xa).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...