Dùng một hiệu điện thế 100 kV để tải đi một công suất 5000 kW đến một nơi cách xa 5 km. Độ giảm thế trên đường dây cho phép bằng 1% hiệu điện thế nơi phát. Tìm tiết diện của dây tải bằng đồng biết điện trở suất của đồng bằng 1,7.10-8 Ωm?

A.

S = 8,5.10-6 m2.

B.

S = 8,5.10-5 m2.

C.

S = 8.10-4 m2.

D.

S = 5.10-6 m2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...