Dùng hạt proton có động năng ${{K}_{p}}=5,58$ MeV bắn vào hạt nhân $_{11}^{23}Na$ đứng yên, ta thu được hạt $\alpha $ và hạt X có động năng tương ứng là ${{K}_{\alpha }}=6,6$ MeV; ${{K}_{X}}=2,64$ MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt $\alpha $ và hạt X là:

A. $170{}^\circ .$
B. $70{}^\circ .$
C. $30{}^\circ .$
D. $150{}^\circ .$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...