Dung dịch X có NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Khối lượng NaOH trong dung dịch X là:

A.

30 gam.

B.

16 hoặc 32 gam.

C.

16 gam.

D.

28 hoặc 56 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi cho HCl vào dung dịch X thì HCl phản ứng cả với NaOH và NaAlO2 theo thứ tự:

HCl + NaOH  → NaCl + H2O                               (1)

HCl + NaAlO2  + H2O → Al(OH)3 ↓ + NaCl          (2)

Vì số mol kết tủa thu được là 0,2 mol, vậy có 2 trường hợp có thể xảy ra là

+ phản ứng (1) xảy ra, NaOH hết, sau đó phản ứng (2) chỉ tạo thành 0,2  mol Al(OH)3, NaAlO2 còn dư

 Có nHCl(2)= n=0,2 mol   →  nNaOH= nHCl(1)=0,8 mol

→ mNaOH= 0,8x40 = 32 g

+ phản ứng (1) xảy ra, NaOH hết, phản ứng  (2) xảy ra, NaAlO2 hết, sau đó HCl còn dư hòa tan một phần kết tủa

3HCl + Al(OH)3  →  AlCl3 +  3H2O                   (3)

Có n↓(2)= nNaAlO2= 0,3 mol → nAl(OH)3  (3)= 0,3-0,2 = 0,1 mol  →  nHCl(3)=3x0,1 = 0,3 mol

vậy nHCl(1)= 1-nHCl(2)- nHCl(3)= 1-0,3-0,3= 0,4 mol → nNaOH= 0,4 mol  → mNaOH= 0,4x40=16 g

vậy khối lượng của NaOH là 16 gam hoặc 32 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...