Dung dịch X có [img1] = 5.img2. Dung dịch X có môi trường:

A.

Axit.

B.

Bazơ.

C.

Trung tính.

D.

Lưỡng tính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Tính pH của dung dịch: pH = -log[img1]

+ pH < 7 => môi trường axit.

+ pH = 7 => môi trường trung tính.

+ pH > 7 => môi trường bazơ.

Chú ý: Không có môi trường lưỡng tính.

Hướng dẫn giải: pH = -log[img2] = -log(5.10-4) = 3,3 Ta thấy pH < 7 nên dung dịch X có môi trường axit.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...